જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી

ફરીથી પ્રિન્ટ કરવા માટે નીચે મુજબની માહિતી આપો

ખેડૂત ની વ્યક્તિગત માહિતી :

ફોર્મ ભરતી વખતે કોય મુશ્કેલી આવે તો આ નંબર પર ફોન કરવો.
( 1) આઇટી સેલ , જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જુનાગઢ.: (0285)2677487/424
(2) ફળ સંશોધન કેન્દ્ર , જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, મહુવા : (02844)222593

Copyright (c) 2015, Junagadh Agricultural University.
Developed and Powered by Information Technology Cell, JAU.